การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2567 เพื่อทราบเรื่องสำคัญ อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา การจดทะเบียนคณะกรรมการสมาคม ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยต้าน Covid-19
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยต้าน Covid-19 ระหว่าง สมาคมดินโลกและกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ “การขับเคลื่อนสมุนไพรไทยต้าน Covid-19”เพื่อให้ประชาชนคนไทย มีสมุนไพรพื้นบ้านราคาถูก รับประทานต้านโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน [รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 รับทราบคำสั่งสมาคมดินโลก 6/2563 (เพิ่มเติม) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น [รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ รับรองรายงานการประชุม รับทราบคำสั่งสมาคมดินโลก 6/2563 และผลการจัดวิ่งการกุศล CESRA Country Road Run ที่สมาคมฯ จัดขึ้น เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น [รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ คำสั่งสมาคมดินโลก ซึ่งแบ่งคณะทำงานออกเป็น 5 คณะ ความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ และความก้าวหน้า ในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ณ ห้องประชุม กรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น 
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ แผนการจัดงานวันดินโลก ปี 2562 และการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ปี 2562 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น 
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

ประกาศปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือ ทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (THAI SOIL PARTNERSHIP) หรือ TSP
ณ สวนไผ่ขวัญใจ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมสามัญสมาคมดินโลก ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสามัญสมาคมดินโลก ประจำปี 2562 ซึ่งมีวาระสำคัญ คือ การรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมดินโลก และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการสมาคมดินโลก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 801อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน [รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ เรื่อง การเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย และลงนามปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการสมาคมดินโลก เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ การพิจารณาแผนการดำเนินงาน และการรับสมัครสมาชิก สมาคมดินโลก โดยมีคณะกรรมการสมาคมดินโลก เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ[รายละเอียดเพิ่มเติม]