สมาคมดินโลกได้จัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของกรรมการสมาคมฯ และนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ได้รับจดทะเบียนสมาคมดินโลก ทะเบียนเลขที่ จ.5754/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1.
จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อันเกี่ยวกับวันดินโลกอันนำไปสู่การพัฒนาคน ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน
2.
ประชุมทางวิชาการของผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ นักวิชาการ เพื่อให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรดิน
3.
 ให้มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินมาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า เพื่อที่จะเป็นกระบวนการหลักในการพัฒนาทรัพยากรดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
4.
ยกย่องเชิดชูโดยการมอบรางวัลให้แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่เสียสละทุ่มเทจนประสบความสำเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรดิน
5.
เป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันดินโลก
6.
ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
7.
ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง
               โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรมพัฒนาที่ดิน เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ