1.
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด  โรจนสุนทร (ราชบัณฑิต)
ที่ปรึกษา
2.
นายอนันต์  สุวรรณรัตน์
ที่ปรึกษา
3.
ดร.พิทยากร  ลิ่มทอง
ที่ปรึกษา
4.
นายสมพงษ์  ถีรวงศ์
ที่ปรึกษา
5.
ดร.พิสุทธิ์  วิจารสรณ์
ที่ปรึกษา