1. 
ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม
1.1
สมาชิกประเภทสามัญ
1)
สมาชิกรายปี จะต้องชำระ
 
-
สมัครใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 100 บาทและค่าบำรุงรายปี ปีละ 200 บาท
 
-
สมาชิกเดิม สามารถต่ออายุสมาชิก โดยชำระเฉพาะค่าบำรุงรายปี ปีละ 200 บาท
2)
สมาชิกตลอดชีพ ชำระค่าลงทะเบียน 100 บาท และค่าบำรุงตลอดชีพ 1,500 บาท
1.2
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม
2.
วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมดินโลก
2.1
ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกฯ ได้หลากหลายช่องทาง
 
-
สมัครด้วยตนเองโดยขอรับใบสมัครได้ที่ที่ตั้งสมาคมดินโลก ณ กรมพัฒนาที่ดิน
 
-
สมัครทางออนไลน์ ผ่าน website สมาคมดินโลก
 
-
สมัครทางไปรษณีย์ โดยสามารถส่งได้ที่ สมาคมดินโลก ที่ตั้ง กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2.2
การชำระเงิน 
 
1)
เงินสด
 
2)
โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา บางเขน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 047-1-85620-4 ชื่อบัญชี สมาคมดินโลก จำนวนเงิน............................บาท
และแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีมาพร้อมกับใบสมัคร
 
3)
สมาคมดินโลกจะออกใบเสร็จรับเงินส่งให้กับสมาชิกตามที่อยู่ที่สมาชิกให้ไว้
3.
ผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมดินโลกจะเป็นประเภทบุคคล หรือหน่วยงาน โดยเป็นคนไทย
หรือต่างประเทศก็ได้
 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง โทร. 0-2579-3154 หรือ
ทางเว็บไซต์สมาคมดินโลก (www.worldsoil.or.th)