การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ การพิจารณาแผนการดำเนินงาน และการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย และลงนามปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย
โดยมีคณะกรรมการสมาคมดินโลก เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์