การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2567 เพื่อทราบเรื่องสำคัญ อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา การจดทะเบียนคณะกรรมการสมาคม ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

               นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พลเอก ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า อุปนายก รวมทั้งกรรมการสมาคมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม1214 กรมพัฒนาที่ดิน และ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยสาระสำคัญของการประชุม เพื่อทราบเรื่องสำคัญ อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา การจดทะเบียนคณะกรรมการสมาคม นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาวางแผนการดำเนินงานในช่วงวาระ 2 ปีต่อจากนี้ โดยเน้นการทำงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับวันดินโลกนำไปสู่การพัฒนาคนให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน การประชุมวิชาการเพื่อให้มีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรดิน ให้มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับ ทรัพยากรดินมาเป็นแนวทาง ศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นกระบวนการในการพัฒนา ทรัพยากรดินให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งยกย่องเชิดชูมอบรางวัลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดิน เป็นต้น ที่ประชุมมีมติร่วมกันที่จะดำเนินโครงการสำคัญในปี 2567 อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรมของ Global Soil Partnership ณ FAO สำนักงานใหญ่ ประจำกรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี และกิจกรรมปลูกป่ายุติโลกเดือด ฯลฯ
                ในส่วนของกรรมการดำเนินงานประกอบไปด้วย กรรมการที่ปรึกษา ที่ได้เรียนเชิญบุคคลสำคัญในด้านต่างๆ เข้ามาร่วมให้คำปรึกษา อาทิ ดร.พิสุทธ์ วิจารสรณ์, นายประชา เตรัตน์, ดร.วิจารย์ สิมาฉายา, นางสาวเบญจพร ชาครานนท์, นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ, นายชัยวุฒิ หลักเมือง, นายวรเกียรติ สุจิวรโดม และ นายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
ในส่วนกรรมการสมาคมนั้น ได้เชิญผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ครอบคลุมตามมิติต่างๆ ที่วางแผนไว