การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 รับทราบคำสั่งสมาคมดินโลก 6/2563 (เพิ่มเติม) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น