การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ รับรองรายงานการประชุม รับทราบคำสั่งสมาคมดินโลก 6/2563 และผลการจัดวิ่งการกุศล CESRA Country Road Run ที่สมาคมฯ จัดขึ้น เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น