การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ แผนการจัดงานวันดินโลก ปี 2562 และการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ปี 2562 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น