เมื่อสมัครสมาชิกสมาคมดินโลกแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้ที่ "เมนูตรวจสอบสถานะการสมัครสมาชิก"
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 รับทราบคำสั่งสมาคมดินโลก 6/2563 (เพิ่มเติม) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ รับรองรายงานการประชุม รับทราบคำสั่งสมาคมดินโลก 6/2563 และผลการจัดวิ่งการกุศล CESRA Country Road Run ที่สมาคมฯ จัดขึ้น เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการเปิดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 (World Soil Day 2019) ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร และมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร "ของขวัญจากดิน" รวมถึงเกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานฯ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยคริสตจักรนาเรียง ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
[รายละเอียดเพิ่มเติม]