เมื่อสมัครสมาชิกสมาคมดินโลกแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้ที่ "เมนูตรวจสอบสถานะการสมัครสมาชิก"
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ คำสั่งสมาคมดินโลก ซึ่งแบ่งคณะทำงานออกเป็น 5 คณะ ความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ และความก้าวหน้า ในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ แผนการจัดงานวันดินโลก ปี 2562 และการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ปี 2562 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น [รายละเอียดเพิ่มเติม]

พิธีประกาศปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (THAI SOIL PARTNERSHIP) หรือ TSP ณ สวนไผ่ขวัญใจ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง [รายละเอียดเพิ่มเติม]