เมื่อสมัครสมาชิกสมาคมดินโลกแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้ที่ "เมนูตรวจสอบสถานะการสมัครสมาชิก"
พิธีลงนามประกาศปฏิญญาเครือข่ายสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี[คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวิดีโอ]
พิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือการขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือ
ทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (THAI SOIL PARTNERSHIP) หรือ TSP และลงนามปฏิญญาความร่วมมือการขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย ระหว่างหน่วยงาน จำนวน18 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน [รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมสามัญสมาคมดินโลก ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสามัญสมาคมดินโลก ประจำปี 2562 ซึ่งมีวาระสำคัญ คือ การรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมดินโลก และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการสมาคมดินโลก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 801อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน [รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ เรื่อง การเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย และลงนามปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการสมาคมดินโลก เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ การพิจารณาแผนการดำเนินงาน และการรับสมัครสมาชิก สมาคมดินโลก โดยมีคณะกรรมการสมาคมดินโลก เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รายละเอียดเพิ่มเติม]